Obchodní podmínky

Dále uvedené obchodní podmínky jsou všeobecnými obchodními podmínkami Cestovní agentury provozované společností:


Aleš Lenfeld

IČ: 73859389

Se sídlem:

5. Května 137,

551 02 Jaroměř

Kontaktní údaje:

e-mail: info@tvujpruvodce.cz

telefon: +420 603 415 093

 

která je zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Jaroměři.

 

I.

Základní služby Cestovní agentury

 

 1. Společnost Aleš Lenfeld, sídlo 5. Května 137, 551 02 Jaroměř, IČ: 73859389 zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Jaroměři je cestovní agenturou, která je oprávněna zprostředkovávat prodej zájezdů a zprostředkovávat a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, včetně průvodcovských služeb (dále jen „Cestovní agentura“). Cestovní agentura je rovněž oprávněna prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkování a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu Cestovní agenturou a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti Cestovní agentury a jejích klientů (právnických či fyzických osob), jenž jsou uživateli služeb Cestovní agentury.

 3. Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, spočívají služby Cestovní agentury v poskytování průvodcovských služeb a zprostředkování nabídek třetích stran – cestovních kanceláří, provozovatelů ubytování, poskytovatelů dopravních služeb, poskytovatelů pronájmů všeho druhu, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu a služeb k nim doplňkovým, např. taxi na letiště, průvodcovské služby a cestovní pojištění – na uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále jen „zprostředkovaná smlouva“). To například znamená, že není-li výslovně ujednáno jinak, Cestovní agentura neposkytuje ubytování, pouze zprostředkovává klientům ubytování u poskytovatelů ubytování, a stejně tak neposkytuje letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkovává klientům nákup těchto služeb u leteckých a jiných společností

 4. Cestovní agentura není stranou smlouvy mezi klientem a třetím subjektem a nevyplývají jí ze zprostředkované smlouvy žádné povinnosti.

 5. Cestovní agentura neprodává zájezdy. Cestovní agentura pouze zprostředkovává prodej zájezdů prodávaných cestovními kancelářemi, které zastupuje. Cestovní agentura dále zprostředkovává a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu, včetně průvodcovských služeb.

 

II.

Objednávání služeb Cestovní agentury

 

 1. Cestovní agentura poskytuje služby na základě závazné objednávky klienta. Závazné objednávce předchází nezávazná poptávka klienta po službách Cestovní agentury sdělená Cestovní agentuře, ústně, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem nebo jinou písemnou formou. Po obdržení poptávky Cestovní agentura vytvoří nabídku zprostředkování uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, kterou zašle klientovi k odsouhlasení. Klient může rovněž objednávku poskytovaných služeb uskutečnit přímo na webových stránkách Cestovní agentury, bez předchozí nezávazné poptávky.

 2. Projeví-li zákazník jednoznačně souhlas s předloženým návrhem smlouvy, zmocňuje Cestovní agenturu, aby jeho souhlas sdělila druhé smluvní straně v takové formě, jakou druhá smluvní strana nezbytně požaduje k platnému uzavření smlouvy.

 3. Odsouhlasením nabídky je mezi klientem a Cestovní agenturou uzavřena zprostředkovatelská smlouva, jejímž předmětem je závazek Cestovní agentury zprostředkovat klientovi uzavření smlouvy se třetím subjektem, či přímo poskytnout objednané služby cestovního ruchu a závazek klienta zaplatit Cestovní agentuře za její služby sjednanou provizi (dále jen „závazná objednávka“). Cestovní agentura má právo na provizi, i pokud byla činná jako zprostředkovatel také pro druhou stranu zprostředkované smlouvy.

 4. Před odesláním závazné objednávky je klientovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku služeb klient odešle Cestovní agentuře přes webové rozhraní kliknutím na tlačítko ´´Objednat s povinností platby´´. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení klienta o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Cestovní agentura klientovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou klient při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Cestovní agenturou na e-mailovou adresu klienta.

 6. Cestovní agentura vždy potvrdí klientovi přijetí jeho závazné objednávky. Pokud se objednávka týká zprostředkování služeb více osobám, zašle Cestovní agentura pouze jedno potvrzení, které se týká zprostředkování služeb pro všechny osoby uvedené v objednávce.

 7. Všechny objednávky přijaté Cestovní agenturou jsou závazné. Klient může zrušit objednávku, dokud není klientovi doručeno oznámení o přijetí objednávky Cestovní agenturou. Klient může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle, nebo e-mailu uvedeném v těchto obchodních podmínkách.

 8. Na základě závazné objednávky informuje Cestovní agentura třetí subjekt o zájmu klienta uzavřít s ním zprostředkovanou smlouvu.

 9. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne a klient nepověří Cestovní agenturu zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, zprostředkovatelský vztah mezi klientem a Cestovní agenturou zanikne a Cestovní agentura nemá nárok na uhrazení provize. Cestovní agentura v tom případě zašle klientovi informaci o zrušení objednávky.

 10. V případě, že třetí subjekt potvrdí přijetí objednávky klienta, dojde k uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem. O této skutečnosti Cestovní agentura neprodleně informuje klienta.

 11. Plnění vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy mezi klientem a Cestovní agenturou se má za splněné uzavřením zprostředkované smlouvy, a to i pokud nedojde k následnému plnění z této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu.

 12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Cestovní agentury při uvedení ceny služeb ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Cestovní agentura povinna dodat kupujícímu služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Cestovní agentura informuje klienta o chybě bez zbytečného odkladu a zašle klientovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 13. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí klient sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

III.

Ceny služeb a jejich úhrada

 

 1. Cestovní agentura uvádí v nabídce svých služeb ceny zprostředkovávaných služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (dále jen „cena“). Není-li uvedeno jinak, je součástí ceny také provize Cestovní agentury, která Cestovní agentuře náleží za zprostředkování uzavření smlouvy. Cena zprostředkované služby automaticky nezahrnuje pojištění.

 2. Není-li výslovně ujednáno jinak, je cena splatná okamžikem uzavření zprostředkovatelské smlouvy a to bankovním převodem na účet Cestovní agentury č. 2402251733/2010, který je uvedený v potvrzení objednávky. Není-li výslovně ujednáno jinak, je zaplacení ceny podmínkou uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem, tedy podmínkou přijetí závazné objednávky třetím subjektem.

 3. Je-li tak výslovně uvedeno v nabídce, lze cenu hradit formou v ní vyjmenovaných poukázek za podmínek v ní uvedených.

 4. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne, tj. nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy, a klient nepověří Cestovní agenturu zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, Cestovní agentura vrátí klientovi zaplacenou cenu za zprostředkování služby.

 

IV.

Zákaznický účet

 

 1. Na základě registrace klienta provedené na internetových stránkách může klient přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může klient provádět objednávání služeb / zboží. Kupující může objednávat služby také bez registrace.

 1. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

 2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Cestovní agentura nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 3. Klient není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 4. Cestovní agentura může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když klient svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

 5. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Odstoupení od smlouvy a storno poplatky

 

 1. Klient má právo kdykoliv před realizací zájezdu, zprostředkovaných, či přímo poskytovaných služeb odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení musí Cestovní agentuře doručit písemně, nebo elektronicky. Smluvní vztah klienta a Cestovní agentury je tímto zrušen a účast klienta stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno Cestovní agentuře. Pokud klient odstoupí od smlouvy, je Cestovní agentura povinna vrátit klientovi veškeré platby a provize, které od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu, nebo zprostředkování, či přímé poskytování služeb podle zrušené smlouvy. Vrácení a výše platby se vztahuje pouze na služby poskytované cestovní agenturou. Podmínky vrácení již uskutečněných plateb třetím stranám se řídí storno podmínkami těchto třetích stran. V případě odstoupení od smlouvy ze strany klienta je klient je povinen uhradit Cestovní agentuře následující odstupné:

  • do 30. dne před realizací zájezdu, zprostředkovaných, či přímo poskytovaných služeb skutečně vzniklé náklady na jejich zprostředkování a 0 % z celkové provize za zprostředkování zájezdu, či dalších služeb.

  • 30. dní a méně před realizací zájezdu, zprostředkovaných, či přímo poskytovaných služeb skutečně vzniklé náklady na jejich zprostředkování a 50 % z celkové provize za zprostředkování zájezdu, či dalších služeb.

  • Případné nedoplatky mezi oběma stranami se obě strany zavazují uhradit vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů.

 1. Cestovní agentura má právo kdykoliv před realizací zájezdu, poskytnutím či zprostředkováním služeb odstoupit od smlouvy a to zejména v případě, budou-li v uskutečnění služeb, či realizaci zájezdu bránit závažné důvody, jako například nenaplnění kapacity zájezdu, náhlé zvýšení ceny služeb, nebo překážky bránící v plnohodnotném poskytnutí služeb u třetí strany, dále také z důvodu rizika přírodních katastrof, politických důvodů, pandemie, či zdravotních důvodů. Toto odstoupení musí klientovi doručit písemně, nebo elektronicky. Smluvní vztah klienta a Cestovní agentury je tímto zrušen a účast klienta stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno klientovi. V takovém případě vrátí Cestovní agentura klientovi 100 % z celkové provize za zprostředkování zájezdu, či poskytnutí dalších služeb.

 2. Cestovní agentura má právo kdykoliv v průběhu realizace zájezdu, poskytovaných či zprostředkovaných služeb odstoupit od smlouvy, a to zejména v případě, dojde-li k nevhodnému a nebezpečnému chování klienta, které by mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit ostatní klienty nebo jim mohlo způsobit škody na majetku a zdraví. Takové odstoupení může Cestovní agentura sdělit klientovi ústně a následně musí toto odstoupení klientovi doručit také písemně, nebo elektronicky. Smluvní vztah klienta a Cestovní agentury je tímto zrušen a účast klienta stornována ke dni, kdy je odstoupení (storno) oznámeno klientovi. V takovém případě vrátí Cestovní agentura klientovi 0 % z celkové provize za zprostředkování zájezdu, či poskytnutí dalších služeb.

 

VI.

Reklamace a škody

 1. Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze zprostředkované smlouvy uzavřené mezi klientem a třetím subjektem je odpovědný třetí subjekt. Cestovní agentura, jako zprostředkovatel, neodpovídá za vady při samotném plnění zprostředkované smlouvy a ani za způsobené újmy.

 2. Cestovní agentura klientům doporučuje, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

 3. V případě zprostředkování prodeje zájezdů je klient oprávněn vady zájezdu reklamovat také oznámením Cestovní agentuře. Oznámení je nezbytné učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Cestovní agentura reklamaci předá k vyřízení cestovní kanceláři.

 4. Cestovní agentura klientovi odpovídá za vady poskytnuté služby a za způsobené újmy pouze v případě přímého prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu, nikoli v případě pouhého zprostředkování. V takovém případě je klient povinen vady Cestovní agentuře oznámit bez zbytečného odkladu, aby Cestovní agentura měla možnost sjednat nápravu. Klient je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených cestovní agenturou nebo třetím subjektem a je povinen dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR.

 5. Popis zprostředkovaných služeb je na webových stránkách Cestovní agentury a v nabídce uveden dle informací, které Cestovní agentuře poskytli poskytovatelé služeb. Cestovní agentura usiluje o co největší správnost popisu služeb, a proto svým klientům doporučuje, aby jí po poskytnutí zprostředkované služby poskytli zpětnou vazbu.

 

VIII.

Podmínky pro zprostředkování přepravy osob

 

 1. Cestovní agentura zprostředkovává pro klienty možnost uzavřít s dopravci smlouvu o přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb pouze na základě těchto obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření smlouvy.

 2. Klient bere na vědomí, že uzavřením smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se přepravy a poskytnutí souvisejících služeb klientovi a dopravci. Cestovní agentura vystupuje ve vztahu mezi klientem a dopravcem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání smlouvy.

 3. Klient bere na vědomí, že Cestovní agentura nezajišťuje přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti s přepravou.

 4. Klient může dle své volby provést svou objednávku letenek, nebo jízdenek, příp. souvisejících služeb elektronicky přes webové rozhraní, e-mailem nebo osobně.

 5. Při uzavření smlouvy jakýmkoli z výše uvedených způsobů je klient povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění přepravy, např. pro identifikaci osoby pro účely přepravy, požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Klient bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou klienta vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny přepravy.

 6. Klient závazně objednává přepravu vč. dalších služeb prostřednictvím webového rozhraní, elektronické pošty nebo osobně a bezvýhradně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany dopravce (je-li to dle podmínek dopravce nutné), je klientovi zaslána ze strany Cestovní agentury proforma nebo zálohová faktura s uvedením údajů o objednané přepravě, souvisejících službách a celkové ceně, a to elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při objednávce přepravních služeb.

 7. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování letecké, autobusové, vlakové, či jiné přepravy osob, kterou pro klienta zprostředkuje Cestovní agentura, ani na poskytování služeb dopravcem souvisejících s přepravou. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.

 

IX.

Podmínky pro zprostředkování ubytovacích služeb

 

 1. Cestovní agentura zprostředkovává pro klienty možnost uzavřít s poskytovateli ubytovacích služeb smlouvu o ubytování a o poskytnutí dalších souvisejících služeb pouze na základě těchto obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření smlouvy.

 2. Klient bere na vědomí, že uzavřením smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se ubytování a poskytnutí souvisejících služeb klientovi a ubytovacímu zařízení. Cestovní agentura vystupuje ve vztahu mezi klientem a ubytovacím zařízením pouze jako zprostředkovatel při uzavírání smlouvy.

 3. Klient bere na vědomí, že Cestovní agentura přímo nezajišťuje ubytování ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění ubytování a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti s ubytováním.

 4. Klient může dle své volby provést svou objednávku ubytování a dalších souvisejících služeb elektronicky přes webové rozhraní, e-mailem nebo osobně.

 5. Při uzavření smlouvy jakýmkoli z výše uvedených způsobů je klient povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění ubytování, např. pro identifikaci osoby pro účely ubytování, požadavek na přítomnost nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Klient bere na vědomí, že ubytovací zařízení mohou v souladu s jejich obchodními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přítomnost nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou klienta vyloučit z ubytování bez nároku na vrácení ceny za ubytování.

 6. Klient závazně objednává ubytování vč. dalších služeb prostřednictvím webového rozhraní, elektronické pošty nebo osobně a bezvýhradně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany ubytovacího zařízení (je-li to dle podmínek poskytovatele ubytování nutné), je klientovi zaslána ze strany Cestovní agentury proforma nebo zálohová faktura s uvedením údajů o objednaném ubytování, souvisejících službách a celkové ceně, a to elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při objednávce ubytovacích služeb.

 7. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu, které pro klienta zprostředkuje Cestovní agentura. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele.

 

X.

Prohlášení Cestovní agentury

 

 1. Klient bere na vědomí, že průvodci Cestovní agentury nejsou horskými průvodci a vůdci ve smyslu definice vázané živnosti Průvodcovská činnost horská. Průvodci Cestovní agentury, jsou v rámci své živnosti oprávněni doprovázet skupiny osob nebo jednotlivců a při tom v jazyku podle jejich výběru poskytovat výklad o kulturním a přírodním dědictví země.

Výklad obsahuje zejména informace o:

   1. kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně),

   2. životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně),

   3. jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně),

   4. místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně).

Dále jsou průvodci oprávněni zajistit další nezbytné činnosti spojené s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám. V rámci této činnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

 

XI.

Prohlášení Klienta

 

 1. Klient si je vědom, že se účastní zájezdu, či využívá zprostředkovaných a přímo poskytovaných služeb, včetně průvodcovských, na vlastní riziko a odpovědnost. Pokud povaha poskytnutých služeb předpokládá pohyb v horském nebo odlehlém prostředí, může se stát účastníkem pouze ten, kdo má s pohybem v tomto prostředí dostatečné zkušenosti a za doprovodu místního horského průvodce. Cestovní agentura nenese žádnou odpovědnost za škodu na životě, zdraví a majetku v horském nebo odlehlém prostředí.

 2. Klient souhlasím s tím, že povinnost průvodce k náhradě majetkové újmy je omezena výší sjednané ceny průvodcovských služeb. Průvodce nenese žádnou odpovědnost za škodu na životě, zdraví a majetku způsobenou jinými poskytovateli služeb, třetí osobou nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli průvodce.

 3. Klient prohlašuje, že si při využívaní poskytovaných služeb bude počínat tak, aby nedošlo ke vzniku újmy vlastní, dalších klientů, průvodce ani třetích osob.

 4. Klient si je vědom, že při zakoupení jednotlivých služeb cestovního ruchu, včetně průvodcovských služeb, není chráněn jako zákazník cestovní kanceláře u smlouvy o zájezdu podle § 2521 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

 

XII.

Doručování korespondence

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Klient doručuje Cestovní agentuře korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Cestovní agentura doručuje klientovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

XIII.

Zpracování osobních údajů klienta a spolucestujících

 1. Klient je srozuměn s tím, že Cestovní agentura je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu, či zprostředkovaných služeb a také za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy po dobu 15 let, případně po dobu nezbytně nutnou.

 2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu, či zprostředkovaných službách budou informace uvedené v čl. XIII.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům Cestovní agentury (zejména hotelům, přepravním společnostem, místním průvodcům, delegátům atd.). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží klient nejpozději během zájezdu, nebo v průběhu poskytování dalších služeb cestovního ruchu. Pokud se cílová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere klient na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména dopravním a leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne Cestovní agentura na žádost klienta.

 3. Klient bere na vědomí, že Cestovní agentura je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje klienta pro účely stanovené zákonem.

 4. Klient bere na vědomí, že Cestovní agentura bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je Cestovní agentura oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může klient vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese Cestovní agentury nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@tvujpruvodce.cz. V tomto případě nebude Cestovní agentura klientovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

 5. Výše uvedená ustanovení čl. XIII platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch klient smlouvu s Cestovní agenturou uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu, nebo zprostředkovatelských službách klient prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

 6. Klient bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

  • Požadovat od Cestovní agentury přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

  • Požadovat, aby Cestovní agentura omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud klient popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů, zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití, Cestovní agentura již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků, nebo klient vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Cestovní agentury převažují nad oprávněnými důvody klienta. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů klienta, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

  • Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  • Získat od Cestovní agentury kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je Cestovní agentura povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování, kategorie osobních údajů, které zpracovává, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se klienta nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  • Získat své osobní údaje, které Cestovní agentura zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů klienta založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo se zpracování provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá Cestovní agentura osobní údaje zákazníka jinému správci.

7Na našem webu také poskytujeme přístup k hodnocení služeb provedenému jinými klienty. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného klienta.

 

XIV.

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Cestovní agentura je oprávněna k prodeji všech služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Cestovní agenturou a klientem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Cestovní agentura není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám Cestovní agentury, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Cestovní agentuře. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Cestovní agentury.

 4. Cestovní agentura nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu, nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat, či neoprávněně užít programové vybavení, nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod, nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Smlouva o zájezdu, či smlouva o zprostředkovaných službách, včetně obchodních podmínek, je archivována Cestovní agenturou v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může Cestovní agentura měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tuto skutečnost je Cestovní agentura povinna klientovi písemně oznámit. Klient má právo změny odmítnout a smlouvu o zprostředkování z toho důvodu vypovědět nejpozději ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení.

 8. Cestovní agentura a klient si informace doručují především formou emailové komunikace, a to na email uvedený v objednávce, nebo v nabídce. Kontaktními údaji jsou: info@tvujpruvodce.cz, tel. + 420 603 415 093. Kontaktními místy pro osobní setkání s klienty jsou po dohodě na čase setkání: 5. Května 137, 551 02 Jaroměř.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.

Zpět do obchodu